Institute of Native Linguistics

Dlaczego INL?

Nasz priorytet

Nasz priorytet to umo?liwienie kontaktu z autentycznym j?zykiem i naturalnym akcentem, dlatego INL jako jedyna szko?a w trˇjmie?cie gwarantuje lektorˇw obcoj?zycznych oraz nauk? w ma?ych grupach. Autorski program kursˇw oparty jest o konwersacje oraz intuicyjn? nauk? j?zyka.

  • Nauka j?zyka i prawdziwego akcentu od nativa

  • Mo?liwo?? roz?o?enia p?atno?ci na nieoprocentowane raty

  • Mentoring biznesowy

  • Elastyczny grafik

  • Bezp?atne testy poziomuj?ce

  • Bezp?atne materia?y szkoleniowe

  • Dost?p do platformy edukacyjnej

  • Certyfikat po?wiadczaj?cy uko?czenie kursu oraz uzyskany poziom